Etický kodex

Etický kodex je pro nás i naše partnery závaznou normou, která při výkonu činnosti chrání klienty i Lékovědce. Byl sestaven na základě našich dlouholetých zkušeností a má za úkol podpořit kvalitu poskytovaných služeb.

  1. Budu vždy postupovat v zájmu klienta, dle svého nejlepšího vědomí, svědomí a svých znalostí.
  2. Nebudu nikoho do ničeho nutit, konečné rozhodnutí je vždy na klientovi.
  3. Pokud budu vědět, že klientovi nedokážu pomoci, sdělím mu to.
  4. Informace o svých klientech vždy uchovám v tajnosti.
  5. Pokud klient nebude respektovat má doporučení nebo bude vyžadovat jiný postup, který je v rozporu s bodem 1, ukončím s ním spolupráci.
  6. Nabyté znalosti budu s nadšením a ve stejném duchu předávat dál.
  7. Budu se neustále vzdělávat a aplikovat nově získané znalosti ve své praxi.
  8. Budu se radit s lékaři a dalšími odborníky, kdykoliv to prospěch mých klientů bude vyžadovat.
  9. Výsledky budu zveřejňovat pouze anonymně a tak, aby je nebylo možné spojit s konkrétním klientem, pokud od něj nezískám písemný souhlas ke zveřejnění včetně např. jména nebo dalších informací.
  10. Budu hájit dobré jméno Lékovědy a vyvaruji se jakéhokoliv chování, které by ho mohlo poškodit.