Etický kodex

Etický kodex je pro nás závaznou normou, která při výkonu činnosti chrání klienty i Lékovědce. Byl sestaven na základě našich dlouholetých zkušeností a má za úkol stvrdit kvalitu poskytovaných služeb.

  1. Vždy postupujeme v zájmu klienta, dle svého nejlepšího vědomí, svědomí a svých znalostí.
  2. Za žádných okolností nenutíme, nepřesvědčujeme. Konečné rozhodnutí je vždy na klientovi.
  3. Pokud zjistím, že klientovi nedokážu dále pomoci, sdělím mu to.
  4. Informace o klientech vždy uchováme v tajnosti.
  5. Pokud klient nebude respektovat naše doporučení nebo bude vyžadovat jiný postup, který je v rozporu s bodem 1, ukončíme s ním spolupráci.
  6. Zavazujeme se k celoživotnímu vzdělávání a aplikaci nově získaných znalostí v praxi.
  7. U složitých stavů vždy využíváme spolupráce s lékaři a dalšími odborníky, kdykoliv to prospěch klientů vyžaduje.
  8. Výsledky zveřejňujeme pouze anonymně a tak, aby je nebylo možné spojit s konkrétním klientem, pokud od něj nezískáme písemný souhlas ke zveřejnění, včetně např. jména nebo dalších informací.