Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) představují obchodní podmínky vydané Markem Šimanem IČO: 86902431, se sídlem Mnich 83, 394 92 Mnich, (dále jen „Poskytovatel“), upravující vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a osobami objednávajícími účast na vzdělávacích a jiných akcích Poskytovatele (dále jen „Zákazníci“), zejména pak přednáškách, školeních, webinářích, workshopech či kurzech (dále jen „Služby“ či „Akce“), a to prostřednictvím stránek www.lekoveda.cz, www.webmeeting.cz, přímého odkazu či e-mailu info@lekoveda.cz (dále jen „Stránky“).

1.2.      Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování Služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, kdy smluvní ujednání tvoří tyto Podmínky a Poskytovatelem potvrzená objednávka Zákazníka (dále jen „Smlouva“).

1.3.      Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu s Poskytovatelem lze uzavřít výhradně v českém jazyce.

2.         OBJEDNÁVKA

2.1.      Informace o Službách a jejich cenách zpřístupněné prostřednictvím Stránek nepředstavují návrh Poskytovatele na uzavření Smlouvy a jsou výlučně informativního charakteru. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se tak na tyto informace neuplatní.

2.2.      Veškeré informace o cenách Služeb zpřístupňované prostřednictvím Stránek představují konečné ceny za účast jedné osoby na příslušné Akci, a to včetně veškerých daní a poplatků. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceny libovolně měnit s tím, že již uzavřené Smlouvy tím zůstanou nedotčeny. Poskytovatel může Služby poskytovat též bezúplatně, přičemž v takovém případě Zákazník nemá práva z vadného plnění.

2.3.      Prostřednictvím Stránek je Zákazník informován též o způsobu poskytnutí Služby, resp. způsobu konání příslušné Akce (prezenční či on-line). Náklady na dopravu na prezenční Akci, ani náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové připojení) u on-line Akce, nejsou zahrnuty v ceně Služeb. Náklady na prostředky komunikace na dálku se však neliší od základních sazeb.

2.4.      Na Stránkách má Zákazník možnost zvolit požadované Služby a přejít k objednávkovému formuláři, kde vyplní své osobní údaje. Zákazník je povinen v objednávce uvést pouze pravdivé a správné údaje.

2.5.      Odeslaná objednávka představuje vůči Poskytovateli návrh Zákazníka na uzavření Smlouvy na základě těchto Podmínek. Odesláním objednávky Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami, které jsou vždy přístupné též z rozhraní Stránek, a záměr jimi být vázán. Smlouva s Poskytovatelem vzniká až okamžikem potvrzení přihlášení na Akci zaslaného Poskytovatelem na e-mailovou adresu Zákazníka přímo nebo skrze přidružené služby platformy Pays.cz nebo Webmeeting.cz.

2.6.      Po odeslání objednávky bude objednávka zpracována Poskytovatelem a ten následně zašle Zákazníkovi potvrzení o přihlášení na Akci, k němuž bude přiloženo úplné znění těchto Podmínek. Potvrzení přihlášení představuje její akceptaci Poskytovatelem. Okamžikem doručení potvrzení objednávky Zákazníkovi je uzavřena Smlouva dle těchto Podmínek. Poskytovatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu objednávku nepotvrdit a Smlouvu neuzavřít.

2.7.      Na základě uzavřené Smlouvy je Poskytovatel povinen Zákazníkovi poskytnout sjednané Služby (umožnit účast na Akci) a Zákazník je povinen zaplatit Poskytovateli jejich cenu.

2.8.      Smlouva včetně těchto Podmínek je Poskytovatelem archivována v elektronické podobě a není přístupná.

2.9.      Zákazník souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Smlouvy. Náklady, které Zákazníkovi použitím komunikačních prostředků na dálku v této souvislosti vzniknou (internet či telefon), nese Zákazník. Tyto náklady se neliší od základních sazeb.

3.         PLATBA

3.1.      Platbu ceny Služeb je možné provést pouze bezhotovostně, a to prostřednictvím bankovního převodu či platební brány AXIMA s.r.o. (Pays.cz) s využitím standardních platebních karet či QR platby. Na užití platební brány se vztahují zvláštní obchodní podmínky společnosti AXIMA, s.r.o. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s užitím platební brány.

3.2.      Cena Služeb se hradí předem a v případě, že nedojde k její včasné úhradě (tj. do Poskytovatelem požadovaného termínu) způsobem dle čl. 3.1., má Poskytovatel právo Služby neposkytnout (neumožnit účast na Akci) a od Smlouvy odstoupit. Za odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele je v takovém případě považováno i samotné neumožnění účasti na Akci, přičemž není požadován výslovný úkon.

3.3.      Poskytovatel vydá Zákazníkovi na základě platby ceny Služeb doklad o prodeji (fakturu), který mu bude zaslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu.

4.         DALŠÍ PODMÍNKY

4.1.      Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech změnit termín Akce, místo či způsob jejího konání (prezenční nebo on-line), případně též lektora Akce. O jakýchkoliv změnách Akce Poskytovatel informuje Zákazníky, pokud možno s dostatečným předstihem, na jejich e-mailové adrese uvedené v objednávce Služeb.

4.2.      V případě Akcí konaných on-line jsou Služby poskytovány s využitím platformy třetí strany IPC Corporation s.r.o. (webmeeting.cz), (dále jen „Webmeeting“), přičemž pro její užívání Zákazníkem je nezbytné stabilní internetové připojení (o rychlosti alespoň 2 MBps up/down či připojení v síti 4G) a odpovídající hardwarové zařízení (alespoň Dual-core procesor s frekvencí 2 Ghz a vyšší a 2 Gb paměti RAM) a programové vybavení. Podporovány jsou všechny operační systémy (zejména Windows, MacOS, Linux, iOS a Android) a internetové prohlížeče v aktuálních verzích (s výjimkou Internet Explorer). Podrobné technické požadavky platformy Webmeeting jsou dostupné na stránkách www.webmeeting.cz.

4.3.      Zákazník má možnost si před konáním akce vyzkoušet vstup do virtuálního prostředí, ve kterém bude online Akce probíhat a ověřit si tak připravenost své techniky a to na adrese: https://admin.webmeeting.cz/demo/enter-demo. Poskytovatel nenese odpovědnost za obtíže Zákazníka s přístupem na Akci konanou on-line, a to včetně neúčasti Zákazníka na Akci, pokud byly způsobeny nevyhovujícím internetovým připojením, případně hardwarovým či programovým vybavením Zákazníka. Zákazník nemá v takovém případě žádná práva z vadného plnění.

4.4.      Případné krátkodobé technické problémy na straně Poskytovatele či provozovatele platformy Webmeeting mohou vyplývat z povahy Akce konané on-line a nepředstavují proto vadu Služeb. Poskytovatel je povinen zajistit co nejrychlejší odstranění takových technických problémů.

4.5.      Poskytovatel zašle cca 30 minut před zahájením Akce konané on-line Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce přístupové údaje umožňující účast na Akci prostřednictvím platformy Webmeeting. Podmínkou zaslání přístupových údajů je úplné zaplacení ceny Služeb. V případě, že byly přístupové údaje řádně odeslány na e-mailovou adresu Zákazníka, neodpovídá Poskytovatel za jejich nedoručení.

4.6.      Přednášky, prezentace a jiné materiály poskytované Zákazníkům v rámci Akcí jsou chráněny autorským právem. Zákazník není oprávněn šířit takové materiály, ani je jakkoliv jinak poskytovat k užití třetím osobám. V případě Akcí konaných on-line je přísně zakázáno, aby Zákazník sdělil své přístupové údaje k platformě Webmeeting třetím osobám. Zákazníkovi je též přísně zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy z Akcí, ať konaných prezenčně či on-line. V případě chování Zákazníka v rozporu s tímto ustanovením, je Poskytovatel oprávněn znemožnit Zákazníkovi další účast na Akci a jednostranně ukončit Smlouvu, a to bez jakékoliv náhrady. Na zákazníkovi též může být vymáhána způsobená škoda.

4.7.      Informace poskytované Zákazníkům v rámci Akcí nejsou určeny k užití pro léčbu nemocí, zejména pak z důvodu, že nereflektují zdravotní stav a potřeby konkrétního jedince. Jedná se o obecné informace, které nejsou odbornou radou a slouží pro studijní účely, případně pro prevenci u zdravých osob. Pro léčbu nemocí se nejprve obraťte na svého lékaře nebo Lékovědce, který kontakt s lékařem zajistí.

5.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY POSKYTOVATELEM

5.1.      Realizace Akce je podmíněna dosažením minimálního počtu Zákazníků, kteří zaplatili cenu Služeb, přičemž při jeho nedosažení si Poskytovatel vyhrazuje právo Akci zrušit a od Smlouvy odstoupit.

5.2.      Poskytovatel si dále vyhrazuje právo Akci zrušit a odstoupit od Smlouvy též z objektivních důvodů vzniklých mimo jeho kontrolu, v jejichž důsledku nebude schopen bez nepřiměřených obtíží Služby poskytnout (např. z důvodu nemoci lektora, dopravní situace apod.), jakož i v případě, že byla v rozhraní Stránek vinou technické chyby uvedena chybná informace o ceně Služeb.

5.3.      O zrušení Akce Poskytovatel informuje Zákazníky na jejich e-mailové adrese uvedené v objednávce Služeb, přičemž vrácení zaplacené ceny Služeb proběhne nejpozději do 14 dnů od zaslání informace o zrušení Akce. Příslušná částka bude vrácena Zákazníkovi na bankovní účet, z něhož proběhla platba ceny Služeb, případně na účet spojený s platební kartou, jež byla k platbě ceny Služeb využita.

5.4.      Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit též v souladu s čl. 3.2. těchto Podmínek či v případě jejich podstatného porušení.

6.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM A STORNO

6.1.      Poskytovatel umožňuje Zákazníkům zrušit bez udání důvodu účast na Akci (Smlouvu), a to za následujících storno podmínek (dále jen „Storno“). Storno lze provést zasláním požadavku na e-mailovou adresu Poskytovatele info@lekoveda.cz.

·         Provede-li Zákazník Storno více než 24 hodin před začátkem konání Akce, bude mu vrácena částka ve výši 100% ceny Služeb.

·         Provede-li Zákazník Storno méně než 24 hodin před začátkem konání, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny Služeb, tj. cena Služeb nebude vrácena.

·         Nezúčastní-li se Zákazník Akce, aniž by provedl včasné Storno, nemá nárok na jakékoliv vrácení ceny Služeb.

6.2.      Je-li Zákazník spotřebitelem, má navíc právo bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření Smlouvy (potvrzení objednávky Poskytovatelem). Pokud se má Akce konat již během této lhůty pro odstoupení, vyjadřuje Zákazník objednávkou svůj výslovný souhlas s tím, že Služby budou poskytnuty před jejím uplynutím, přičemž bere na vědomí, že po poskytnutí Služeb již nebude mít právo na odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy může být Zákazníkem zasláno písemně na adresu sídla Poskytovatele nebo elektronicky na jeho e-mailovou adresu info@lekoveda.cz.

6.3.      Zákazník je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě změn Akce dle čl. 4.1. Podmínek, přičemž však takové odstoupení musí být uplatněno nejpozději do 7 dnů od oznámení změn Poskytovatelem, ledaže by změny Akce byly oznámeny méně než 7 dnů před dnem jejího konání. V takovém případě pak může Zákazník toto odstoupení od Smlouvy uplatnit až do dne konání Akce. Odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku lze provést zasláním požadavku na e-mailovou adresu Poskytovatele info@lekoveda.cz.

6.4.      Vrácení zaplacené ceny Služeb či její příslušné části proběhne nejpozději do 14 dnů od oprávněného odstoupení od Smlouvy nebo Storna. Příslušná částka bude vrácena Zákazníkovi na bankovní účet, z něhož proběhla platba ceny Služeb, případně na účet spojený s platební kartou, jež byla k platbě ceny Služeb využita.

7.         PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Poskytovatel Zákazníkovi odpovídá za to, že Služby budou bezvadné, tedy zejména, že budou mít vlastnosti, které byly ujednány, a že budou vhodné pro účel uváděný Poskytovatelem.

7.2.      Práva Zákazníka z případného vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména jeho § 2099 až § 2117 a v případě, že je Zákazník spotřebitelem, též § 2165 až § 2174.

7.3.      V případě, že Služby budou vykazovat vady, které představují podstatné porušení Smlouvy, má Zákazník právo požadovat odstranění vady (opakovaným novým poskytnutím Služeb či poskytnutím jejich chybějících částí), právo požadovat přiměřenou slevu z ceny Služeb nebo právo od Smlouvy odstoupit. Neoznámí-li Zákazník Poskytovateli volbu svého práva včas, má pouze práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy. V případě, že Služby budou vykazovat pouze vady představující nepodstatné porušení Smlouvy, má Zákazník právo požadovat odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z ceny Služeb. Svou volbu práva nemůže Zákazník bez souhlasu Poskytovatele změnit, ledaže Poskytovatel vadu nemůže či nechce odstranit.

7.4.      Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud předem věděl, že Služby mají vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. Vadou Služeb není, pokud pouze nesplňují subjektivní očekávání Zákazníka.

8.         REKLAMACE

8.1.      Práva z vadného plnění Zákazník uplatňuje u Poskytovatele na adrese místa podnikání Poskytovatele. Poskytovatelem preferovaným způsobem reklamace je uplatnění reklamace elektronicky na jeho e-mailové adrese info@lekoveda.cz.

8.2.      Volbu svého práva ve vztahu k vadám Služeb je Zákazník povinen oznámit Poskytovateli současně s oznámením vad Služeb nebo bez zbytečného odkladu po něm.

8.3.      Je-li Zákazník spotřebitelem, je Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci do 3 pracovních dnů, ve složitých případech do 15 pracovních dnů. Celá reklamace musí pak být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající nedohodne se Zákazníkem na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy Poskytovatelem.

9.         STÍŽNOSTI

9.1.      Zákazníci se mohou se svými stížnostmi obracet přímo na Poskytovatele, a to na e-mailové adrese info@lekoveda.cz. Informace o vyřízení stížnosti bude Poskytovatelem vždy zaslána na e-mailovou adresu Zákazníka.

9.2.      S případnými stížnostmi se Zákazník může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10.       MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

10.1.   V případě, že dojde mezi Zákazníkem jako spotřebitelem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 E-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Případně Zákazník také může využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.       ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÝCH ÚDAJŮ

11.1.   V souladu s článkem 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR) si Vás dovolujeme informovat o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje, a proto Vám poskytujeme tyto základní informace o jejich zpracování a přístupu k nim:

11.2.    Správce osobních údajů: Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba podnikající Marek Šiman, IČO: 86902431, sídlo: Mnich 83, 394 92 Mnich, e-mail: siman@lekoveda.cz (dále jen „FOP Marek Šiman“).

11.3.    Zpracovatel osobních údajů: Zpracovatelem osobních údajů je IPC Corporation s.r.o., IČO: 28880803 (provozovatel systému Webmeeting.cz) nebo FOP Marek Šiman, podle toho, přes jaké rozhraní byly osobní údaje předány.

11.4.    Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

11.4.a)    Účelem zpracování Vašich osobních údajů a právním základem pro jejich zpracování je uzavření a plnění kupní smlouvy uzavřené mezi Vámi a FOP Marek Šiman, prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.lekoveda.cz (dále jen „Smlouva“), včetně případného řešení práv z vadného plnění (reklamace), jakož i plnění povinností FOP Marek Šiman vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

11.4.b)    Osobní údaje, které o Vás FOP Marek Šiman zpracovává, pocházejí ze zdrojů, které jste nám poskytl/a v souvislosti s uzavřením Smlouvy či v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů. Nemáte povinnost Vaše osobní údaje FOP Marek Šiman poskytnout, avšak poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření Smlouvy a pro její plnění. Bez poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů není možné Smlouvu s FOP Marek Šiman uzavřít. Kromě Vámi sdělených údajů mohou Vaše osobní údaje pocházet také z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou například obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík či insolvenční rejstřík.

11.4.c)    Pro účely plnění Smlouvy provádí FOP Marek Šiman zpracování Vašich identifikačních údajů (jméno a příjmení); kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo dodací adresu); fakturačních údajů (číslo účtu a bankovní spojení); údajů o objednaném zboží nebo služeb (druh a množství); údajů souvisejících s platbou za toto zboží nebo služby (způsob zaplacení); a údajů souvisejících s doručením zboží (způsob dopravy nebo osobní odběr). Pro vyřízení Vašich požadavků, dotazů, námitek či stížností zpracovává FOP Marek Šiman Vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i obsah vzájemné komunikace, v nezbytně nutném rozsahu pro účely plnění Smlouvy nebo řešení nároků s ní souvisejících.

11.4.d)    FOP Marek Šiman zpracovává Vaši e-mailovou adresu, případně také identifikační a doručovací údaje pro účel přímého marketingu. Vůči takovému zpracování můžete podat námitku. FOP Marek Šiman zpracovává Vaše osobní údaje jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců. FOP Marek Šiman však tyto údaje nepoužívá k rozhodnutím na bázi automatizovaného zpracování; pouze vyhodnocuje na základě údajů získaných z provozu internetového obchodu chování kupujících a tyto výstupy může na základě svého oprávněného zájmu využít pro účely přímého marketingu. Proti takovému profilování můžete podat námitku.

11.5. Příjemci osobních údajů

11.5.a)    FOP Marek Šiman může Vaše osobní údaje v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců:

–   svým smluvním partnerům, které správce potřebuje pro svoji běžnou činnost a realizaci smluvního vztahu s Vámi, například dodavatelům informačních technologií, obchodním zástupcům, účetním, daňovým a právním poradcům apod.;

–  jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů správci ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů FOP Marek Šiman (například soudům, Policii ČR apod.).

– FOP Marek Šiman nebude předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) ani žádné mezinárodní organizaci.

11.6. Doba uložení osobních údajů

11.6.a)    Vaše osobní údaje budou uloženy u FOP Marek Šiman po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu trvání promlčecí lhůty jakéhokoli nároku vyplývajícího z této Smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Po uplynutí této doby FOP Marek Šiman Vaše osobní údaje vymaže, ledaže bude oprávněna nebo povinna tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního důvodu, např. po dobu vedení případných soudních sporů až do doby konečného vypořádání všech vzájemných nároků podle občanského zákoníku nebo zákona o ochraně spotřebitele, nebo za účelem plnění povinností uložených dalšími právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů a/nebo zákonem o účetnictví.

11.6.b)     Pokud FOP Marek Šiman zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u FOP Marek Šiman uloženy nejdéle po dobu, na kterou jste jí udělil/a svůj souhlas s takovým zpracováním, nejdéle po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do doby jeho odvolání, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

11.6.c)     Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu FOP Marek Šiman budou Vaše osobní údaje uloženy nejdéle do uplynutí doby pěti let ode dne ukončení Vašeho smluvního vztahu s FOP Marek Šiman. Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude FOP Marek Šiman archivovat po dobu, kterou jí ukládá zvláštní právní předpisy, zejména zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví a/nebo zákon o archivnictví.

11.7. Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu či výmaz

11.7.a)    Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči společnosti FOP Marek Šiman právo na přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracovává a na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Dále můžete FOP Marek Šiman požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává nebo můžete požádat za podmínek níže uvedených o výmaz Vašich osobních údajů.

11.7.b)    Právo na výmaz můžete vůči FOP Marek Šiman uplatnit jen tehdy, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování; vznesl/a jste námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu; Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; Vaše osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

11.7.c)    Dále máte vůči FOP Marek Šiman právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete proto požádat, aby FOP Marek Šiman omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud jste popřel/a přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby bylo možno přesnost Vašich osobních údajů ověřit; zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte omezení jejich použití; Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely jejich zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; vznesl/a jste námitku proti zpracování svých osobních údajů a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody FOP Marek Šiman převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

11.7.d)    V případech zpracování Vašich osobních údajů na základě Smlouvy nebo souhlasu a současně automatizovaně máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste FOP Marek Šiman poskytl/a, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

11.7.e)    Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil/a souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Tím však není dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů založená na Vašem souhlasu.

11.7.f)    Máte právo vznést vůči FOP Marek Šiman námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě jejího oprávněného zájmu jako správce (včetně profilování) nebo pro účely přímého marketingu. Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení lze odvolat také kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném e-mailovém obchodním sdělení.

11.7.g)    Máte také právo být informován FOP Marek Šiman v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, když je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Ve vztahu k automatizovanému zpracování osobních údajů máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

11.7.h)    Za účelem uplatnění svých práv či v případě jakýchkoliv otázek, námitek nebo stížností můžete kdykoliv kontaktovat FOP Marek Šiman e-mailem nebo poštou na adrese uvedené v odst. 1 těchto Podmínek. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová stránka: https://www.uoou.cz .

11.8. Zásady zpracování osobních údajů

11.8.a)    Vaše osobní údaje zpracovává FOP Marek Šiman korektně, zákonným a transparentním způsobem, přičemž je shromažďuje jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely uvedené v této informaci. Vaše osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou  zpracovávány, jsou také přesné a v případě potřeby aktualizované, jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, jsou zpracovány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. FOP Marek Šiman odpovídá za dodržování těchto Zásad zpracování osobních údajů a je schopna jejich dodržování kdykoliv doložit.

11.8.b)    Tato informace o zpracování osobních údajů je umístěna na webových stránkách FOP Marek Šiman, a to na www.lekoveda.cz.

12.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Znění těchto Podmínek může Poskytovatel libovolně měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Nové znění Podmínek bude vždy zveřejněno prostřednictvím Stránek.

12.2.   Tyto Podmínky se řídí závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

12.3.   Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost ustanovení ostatních.

12.4.   Platná a účinná verze těchto Podmínek je vždy dostupná na adrese: www.lekoveda.cz/obchodni-podminky.

12.5.   Toto znění Podmínek je platné a účinné od 1.10.2021.

12.6.   Poskytovatele je možné jinak kontaktovat na e-mailové adrese: info@lekoveda.cz.

 

V Mnichu dne 1.10.2021

Marek Šiman